اجر نسوز..تاثیر نمای ساختمان در فروش ان

...///بعضی‌ها به غلط این تصور را دارند که در بازار امروز با به صرفه نبودن هزینه اضافی در ساختمان و با توجه به پایین امدن قیمت ساختما ن نباید برای نمای ساختمان هزینه زیادی کرد و باید با یک نمای ساده و کم خرج کار را یک سره کرد . که با کمی تفکر در م…