بااجرقزاقی بیشتر اشنا شویم

آجر قزاقی که اگر کسی اشنایی با ان نداشته باشد و در نگاه اول آن را ببیند با خود فکر میکند این که همان آجر فشاری است . این چه ربطی به نما دارد. ولی حقیقت این است آجر قزاقی نمایی به ساختمان میدهد که به جرات‌‌ می‌توان گفت زیبا تر از آن نمایی وجود ندار…