دلیل متنوع بودن اجرنسوز واجرشیل واجر قزاقی چیست؟

علت  متنوع بودن اجر نسوز و اجر قزاقی واجر شیل ا ز نظر رنگ و طرح و ابعاد میباشد .در اجر نسوز و  اجر قزاقی اجر شیل همه رنگها از سفید تا سیاه و هر رنگی که بین این دو قرار دارد وجود دارد و از طرفی تفاوتی که رنگ اجر نسوز و اجر قزاقی اجر شیل با رنگ …