اجرنما...تعدادی از مدلهای ترکیبی در شهر اجر

//../یکی از بزرگترین مزیت های خرید از نمایشگاه شهر اجر در تهران و تبریز دیدن مدل های ترکیبی منحصر به فردی است که در هیچ جای دیگری یافت‌‌ نمی‌شود . که از انوا ع اجر و اجرنما شامل : اجر/اجرنما/ اجرنسوز/اجر قزاقی/اجر سنتی /اجرنمای سنتی/اجر جدید…