تقسیم بندی اجر / اجرنما

در کل اجرنما به دو گروه کلی تقسیم میشود: اجرنمای سنتی اجرنمای مدرن اجرنمای سنتی  همان اجرنمای قزاقی میباشدکه امروزه با ترکیب  و طراحی شامل مردن ترین نما‌ها محسوب میشود . البته این نوغ اجر در مرمت اثار باستانی نیز استفاده میشود . اجرنمای قزاق…