اجرنما...تقسیم بندی اجر مدرن یاجدید

اجر کف فرش پرسی پایه سنگ+اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :+اجر کف فرش پرسی قرمز+اجر کف فرش پرسی زرد //.اجرنمای مدرن یا جدید از چند گروه تشکیل میشود : //.اجر نسوز...شامل: اجر نسوز انگلیسی اجر نسوز امریکایی اجر نسوز شاموتی اجر نسوز مشکی اجر …