اجر...واسطه ها را حذف کنیم تا ارزانتر خرید کنیم

//..از انجا که واسطه‌ها و فروشگاه‌ها سود خود را درصدی میگیرند اگر بخواهند 15 درصد سود بگیرند تفاوت قیمت با کارخانه حداقل 7 الی 10 هزار تومان‌‌ می‌باشد . به همین دلایل بهتر است این نوع اجرها را مستقیما از کارخانه خرید کنید.زیرا حداقل متری 10 هزار  تومان …