اجرنما+اجر نسوز...مزایای اجر ۲۰*۲۰کف فرش

مزیت اجر قزاقی کف فرش یا اجر قزاقی 20*20 اجر کف فرش انواع مختلفی دارد که بهترین نوع اجر کف فرش یا اجر 20*20 اجر کف فرش قزاقی است. علت اینکه اجر کف فرش قزاقی از سایر اجر های کف فرش یا اجر 20*20 بهتر است این است که بصورت سنتی تولید‌‌ می‌شود و زیب…