اجر نسوز....چگونگی بوجود امدن اجر قزاقی

///آجرقزاقی یكی از مصالح ساختمانی است كه با طبع و خوی بشر سازگار بوده و در هر دورانی از تاریخ به نوعی اجر قزاقی مورد استفاده  واقع شده است. از ابتدا كه بشر زندگی غارنشینی را پشت سر گذاشته است و فكر تهیه سرپناهی در مغز او ایجاد شده تا خود را از گز…