اجرنما...بازار مسکن و اجرنسوز انگلیسی

اجرنما واجرنسوز واجر قزاقی : بازار مسکن در این روز‌ها تفاوت اساسی با چند سال پیش بازار مسکن دارد. در چند سال پیش تقاضا بیشتر از عرضه بوده و معمولا فروش واحد بصورت پیش فروش بوده است . نمای ساختمان اهمیتی نداشت و مشتری فقط یک واحد میخرید و…