آجر قزاقی/ اجرنمای سنتی یا اجرنمای مدرن؟

اجر و اجر نما   اجر قزاقی   اجر نسوز  : اجر قزاقی سنتی ترین اجر تولید شده میباشد و اصولا تمامی اثار تاریخی چند هزار ساله با اجر قزاقی ساخته شده است و با ابتدایی ترین شیوه تولید اجر و خشت تولید‌‌ می‌شود. دفتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران جهت عرضه ا…