اجرنما.از نوع رستیک چیست؟

//.././اجرنسوز زیباست و رنگ های خاص و زیبایی دارد . طرح رستیک اجرنمای نسوز با عث زیباتر و طبیعی تر شدن اجرنمای رستیک میشود . همه هدف تولید گنندگاناجر و اجرنما این است که چیزی را تولید کنند که نزدیک  به طبیعت باشد . هر چه نزدیک تر به طبیعت ز…