اجرنما+اجرنمای نسوز...رابطه نمای رستیک با طبیعت

////......//با انتخاب طرح های بی نظم اجرنمای نسوز یااجر  قزاقیو یا اجر رستیک ویا اجر هلندی  یا شیل یک تکه از کوه  را به ساختمان تان بچسبانید.راز زیبایی همیشگی نمای اجر مدرن  و کهنه و تکراری نشدن ان شباهت ان با طبیعت است . همانگونه که کوه و صخره همیش…