اجرنما..ساختمانهای مدرن با نمای اجری

///اجرنما واجرنسوز و اجر قزاقی:/// امروزه انچه باعث نواوری و خلاقیت وابتکار در نمای ساختمان شده است همان چیزی است که بشر هزاران سال از ان برای ساخت ساختمان از ان استفاده میکند .  ان چیزی نیست جز همان آجر واجرنما در انواع مختلف اجر و اجر…