فروش اجر / اجرنما در ایران

فروش اجرنما در ایران هنوز بصورت سنتی انجام میگیرد بطوریکه مصالح فروشها چند نمونه از اجر نما را در مغازه میگذارند و با چند برابر قیمت کارخانه میفروشند .  و دفاتر تخصصی اجرنما نیز اکثرا واسطه گری میکنند  و به همین دلیل خریداران باید هزینه گزافی از بابت واس…