اجرنسوز نما /رنگها و انتخاب

///./ترکیب رنگ های اجر نسوز و اجر قزاقی در زیبایی جلوه نمای ساختمان بسیار موثر است . به علت تنوع زیاد اجر نسوز و اجر قزاقی و اجر شیل  ترکیب های متفاوتی از نمای اجر نسوز  و اجر قزاقی میتوان درست کرد . که هر کدام زیبایی خود را دارد . وب سایت شه…