اصالت در اجرنمای سنتی

//.سایت اجرنما / اجرنما  اجر نسوز اجر قزاقی  و اجرسنتی  اجر رستیک در تهران و کرمان و تبریز : وب سایت شهر اجر با نمای اصیل سازگاری دارد. اجر نسوز و اجر قزاقی یا اجر سنتی اصالت دارند نمای هستند که هزاران سال در ساخت و ساز استفاده میشود . و…