اجر...نمای قزاقی یا نمای نسوز؟

/اجرنما  اجر نسوز  اجر قزاقی  اجر رستیک : /آجر نسوز با خاک نسوز و دستگا ههای مدرن و کوره های مخصوص تولید میشود ........ /آجر قزاقی به همان شیوه‌ای که هزار سال پیش اجر تولید میشده تولید میشود .......... /آجر نسوز رنگ های مختلفی دارد.............. /آجر …