اجر نما را در نمای ساختمان ببینید./ اجرنما / اجرنسوز/

سنگ قبل از کار شدن عیان است چه میشود . همان میشود که بود .اجرنما باید کار شود ملات بخورد . بند کشی شود . ترکیب شود . طراحی شود تا نشان دهد که چه هست . اجری که از کارتن در میاید با انکه در نهایت از کار در‌‌ می‌اید متفاوت است و خوشبختانه زیباتر ا…