تنوع در اجر و اجرنما(نمای اجری)

اجرنما در تهران و اجرنما در تبریز:وب سایت شهر اجر تنوع در اجرنما  واجر به اندازه‌ای است که قابل مقایسه با سایر متریال  و مصالح مورد استفاده در نما نیست .که البته این تنوع مقداری انتخاب اجر برای نما  را مشکل میکند  و از طرفی باعث میشود بر…