نمای اجری قزاقی و تنوع ان

//تنوع در اجرنمای قزاقی یا اجرنمای سنتی: //تنوع اجرنمای قزاقی شامل رنگ و اندازه‌‌ می‌باشد : //تنوع در اندازه //اجر قزاقی 5*20*10 //اجر قزاقی 5*20*3/5 //اجر قزاقی 20*20 //تنوع در رنگ اجر قزاقی: //اجر قزاقی زرد //اجر قزاقی قرمز //اجر قزاق…