اجر و نمای اجری که دوست دارید

فرض کنید از خیابانی عبور میکنید........ساختمانی میبینید. نمایی داردکه از نظر شما بسیار زیبا  و دلنشین است....ساختمان شما به نما رسیده . دوست دارید نمای شما هم همینطور زیبا باشد.... اما نمیتوانید ان نما را  ونوع اجرنما را  ونام اجری که در نمای م…