اجرنمای قزاقی در شهر اجر تهران

آجرنمای قزاقی یا اجر قزاقی از نظر قدمت تولید و استفاده در ساختمان قدیمی ترین مصالحی است که بشر در ساخت ساختمان از ان استفاده کرده است واز این نظر آجر سنتی محسوب میشود........./// اما از نظر کاربرد آن در طراحی نما های جدید یک محصول کاملا …