اجرنمای قزاقی...رضایت مشتری

//.../شهر آجر نزدیک به بیست سال است که در کار تولید و فروش آجرنما  میباشد . تا قبل از تولید آجر شیل و آجر نسوز و اجرنمای قزاقی مشتریان از آجرنما فقط به دلیل صرفه اقتصادی و ارزان بودن ان جهت نما کاری استفاده میکردند  و باز خورد خاص و قابل توجه از انها …