نمای جدید:اجرنسوز/اجرشیل

به جرات میتوان گفت امروزه با تحولی که در تولید انواع اجرنما بوجود امده است .مانند اجر نسوزنما در رنگهای متنوع و خاص  واجر شیل در رنگهای متنوع و خاص و اجر قزاقی و همچنین تنوع در ابعاد اجرنمای تولید شده تحولی در نمای ساختمان بوجود امده است . و م…