اجرنما... نمایی سنتی یا مدرن در تهران

(اجرنما در تهران و تبریز) : /././..آجر قزاقی از نظر قدمت تولید و استفاده در ساختمان قدیمی ترین مصالحی است که بشر در ساخت ساختمان از ان استفاده کرده است واز این نظر آجر سنتی محسوب میشود....... اما از نظر کاربرد آن در طراحی نما های جدید یک محصول کا…