دنیای رنگهای خاص اجر قزاقی

رنگ در اجرنمای قزاقی یکی از عوامل زیبا و یگانه بودن اجر قزاقی است . رنگ هایی که در اجر قزاقی وجود دارد مختص اجر قزاقی است و در هیچ نوع از اجرنما های دیگر وجود ندارد و زیبایی و جلوه خیلی خاصی به نمای ساختمان میدهد.!!!!! رنگ های  منحصر به فر…