اجرنمای قزاقی...دلیل تاکید برخریداجر قزاقی از شهر اجر تهران

///..به صرفه ترین خرید اجر قزاقی یا اجر سنتی   خرید از نمایشگاه شهر اجر در تهران / اهن مکان /‌‌ می‌باشد . تفاوت قیمت اجر قزاقی در شهر اجر با سایر فروشگاه‌ها بسیار زیاد است . علت ان بر میگردد به هدف شهر اجر . که همانا تولید با حداقل هزینه و ب…