مدل انگلیسی در اجرنمای نسوز

(اجرنمای مدل انگلیسی چیست؟) (چرا به یک نوع از اجر نسوز مدل انگلیسی میگویند؟)........... اجرنمای مدل انگلیسی همان اجر نسوز است ..... فقط زمانی که ترکیب خاصی از رنگ‌ها را در نما با اجر نسوز استفاده میکنیم  به ان اجر نسوز مدل انگلیسی میگویند.…