اجرنمای امریکایی/اجر / اجرنما

///*اجرنمای امریکایی چیست؟ اجرنمای امریکاییی از چه نوع موادی تولید میشود؟ اجرنمای امریکایی چه رنگی دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. //بطور خلاصه به هر نوع ترکیب اجرنما از هر رنگی که در ان بصورت کم یا زیاد از رنگ دودی یا مشکی استفاده شود . اجرنمای امری…