انواع و مدلهای اجر نسوز نما

///...اجرنسوز مدل های متفاوتی دارد که همگی از تفاوت رنگ بندی ایجاد میشود. این مدل‌ها شامل: //..اجر نسوز پرتقالی........ //..اجر نسوز قرمز تیره........ //..اجر نسوز قهوای............. //..اجر نسوز قهوهای سوخته........ //..اجر نسوز سفید.................... …