اجر نسوز شاموتی

//.اجر نسوزشاموتی که شامل: //..اجر نسوز شاموتی روشن/اجر نسوز شاموتی تیره/اجر نسوز شاموتی متوسط..// /.توضیح در مورد اجر نسوز شاموتی اینکه رنگ خاصی از اجر نسوز‌‌ می‌باشد که به ان اجر نسوز شاموتی گفته میشود  که تقریبا از رنگ کرم خیلی کم رن…