اجرنمای نسوز(امریکایی)و اجرنمای نسوز(انگلیسی)

..///.اجر نسوز طبق بندی متفاوت دارد . اجر نسوز از نظر رنک و نوع ترکیب  دسته بندی میشود. یکی از طبقه بندی های اجر نسوز از نظر نوع ترکیب اجرنسوز با هم به اجرنسوز انگلیسی معروف است . که در ست ترش اجر نسوز مدل انگلیسی‌‌ می‌باشد. و همچنین اجر نسوز مدل …