اجر کف فرش و اجر قزاقی و انواع مختلف ان

تجارب چند هزار ساله ثابت کرده اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگ‌ها و انواع اجر قزاقی یا اجر سنتی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی یا اجر سنتی  است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر  یا اجرنما را …