تعریف واژه اجر یا اگور

آجر یا آگور واژه‌ای است یونانی و به خشت هایی‌‌ می‌گفتند كه احكام و فرامین دولتی روی آن نوشته‌‌ می‌شد و بوسیله پختن این خشت‌ها نوشته‌ها را روی آن پایدار‌‌ می‌كردند.که پس از مدتی با پی بردن به استهکام و پایداری ان به فکر استفاده از این خشت در ساخت بناها …