اجرنما..طبقه بندی کوره های اجر پزی

كوره های آجرپزی : كوره های آجرپزی به سه دسته تقسیم‌‌ می‌شوند : 1 ـ كوره آجرپزی با آجر ثابت و آتش ثابت 2 ـ كوره آجرپزی با آجر ثابت و آتش رونده 3 -کوره آجرپزی با اتش ثابت و آجر رونده بازرگانی شهر اجر برای تولید هر نوع اجر کوره …