دیرینه اجر در ایران

در ایران باستان ساختمان های بزرگ و زیبایی بنا شده‌اند که پاره‌ای از آنها هنوز پا بر جا هستند. نظیر طاق کسری در غرب ایران قدیم آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در گنبد کاووس و مسجد اصفهان را که با آجر ساخته‌اند همچنینی پلها و سد های قدیمی مانند پل …