اجر نسوز ..خریداجرنما /احساس رضایت ۱۰۰ در ۱۰۰

آیا تا کنون از خریدتان احساس رضایت صد در صدی داشته اید. کار سختی است. خریدی بتواند ان گونه باشد که پس از خرید کاش نگوایم . کاش ان را میخریدم . کاش از ان جا‌‌ می‌خریدم . کاش از انجا‌‌ نمی‌خریدم .کاش ان مارک را میخریدم . و کاش های فراوان دیگر. وب س…