اجرنما+ میزان جذب اب اجر در استاندارد های ایران

میزان جذب آب مطابق استاندارد ایران در آجرهای دستی حداکثر 20% در آجر های ماشینی 16% و حدلقل برای هر دو نوع آجر 8% تعیین شده است.وب سایت شهر اجر با بررسی های به عمل اورده در ازمایشگاههای تخصصی خود بهترین میزان جذب اب را برای محصولات خود در نظر گرفت…