اجرنما..اجرهایی که در اروپامرسوم و در ایران تولید نمیشود

انواع خاص آجر تولیدی در کشور های اروپایی: آجرهایی در کشورهای صنعتی اروپاتولید‌‌ می‌شوند که هنوز تولید آن در ایران مرسوم نشده است از آن جمله بلوک های تو خالی آتش بند برای نصب دور ستون‌ها به منظور جلوگیری از نفوذ آتش قطعات ویزه به شکل منحنی ها…