مشخصات اجرهای مصرفی در نما

آجرهای مصرفی درنما باید دارای مشخصات زیر باشند : ـ معایب ظاهری : آجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی , شوره زدگی آلوئک ونظایر آن باشد . ـ ابعاد واندازه‌ها : طول و عرض وضخامت آجرهای مختلف بایدمطابق جدول شماره یک باشد .باید در نظر دا…