اجرنما+/استاندارد تولید اجر سوراخدار چیست؟

درآجرهای سوراخ دار : سوراخ‌ها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده باشند و جمع مساحت آنها باید۲۴ تا ۴۰ درصد سطح آجرها باشد . بعد سوراخ های مربع وقطر سوراخ های دایره‌ای باید حداکثر به ۲۶ میلیمتر محدود شود و درضخامت دیوار…