اجرنماو.میزان مقاومت اجر در برابر یخ زدگی

مقاومت دربرابر بخبندان : آجرهای مصرفی درنما باید در برابر یخبندان پایدار باشند و درآزمایش یخ زدگی دچارخرابی ظاهر مانند ورقه ورقه شدن , ترک خوردن و خوردگی نشوند.اگر اجر مقاومت لازم در برابر یخ زدگی را نداشته باشد در اولین سرما اجر پوسته پوسته…