استاندارد میزان جذب اب در اجر

ضریب جذب آب : درصد وزنی جذب آب در آزمایش ۲۴ ساعته در مورد آجرهای ماشینی نباید از ۱۶ ودرمورد آجرهای دستی از ۲۰ بیشتر شود ور درهر دونوع آجر از ۸ کمتر باشد.در غیر این صورت اجر اگر جذب اب کمی داشته باشد احتمال افتادن اجر و اگر جذب اب بیش از حد داشت…