اجرنما و.درصد ترک خوردگی در اجر

ترک درسطح آجر : وجود یک ترک عمیق درسطح متوسط آجر حداکثر تاعمق ۴۰ میلیمتر در آجر پشت کار بالا اشکال میباشد ولی به طور کلی درصد آجرهای ترک دار نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.ترک خوردگی عمیق موجب سست شدن اجر و شکننده شدن ان میشود به همین دلیل در تول…