اجرنما و.درصد ترک خوردگی در اجر

ترک درسطح آجر : وجود یک ترک عمیق درسطح متوسط آجر حداکثر تاعمق ۴۰ میلیمتر در آجر پشت کار بالا اشکال میباشد ولی به طور کلی درصد آجرهای ترک دار نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.ترک خوردگی عمیق موجب سست شدن اجر و شکننده شدن ان میشود به همین دلیل در تولید ان باید دقت زیادی به عمل اورد.بازرگانی شهر اجر با دقت بسیار و با تست همه اجرها از سلامت کامل اجر اطمینان حاصل کرده سپس به سالن بسته بندی ارسال مینماید.دفاتر فروش شهر اجر:
دفتر فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجرنما در تهران/اهن مکان