اجرنما و میزان انبساط وانقباض در اجر

تمامی مصالح ساختمانی دارای انبساط و انقباض هستند که نسبت به گرما و سرما از خود عکس العمل نشان میدهند که باید در ساخت این مواد دقت شود تا به حداقل برسد .ضریب انقباض وانبساط در آجر درحدود ۰۰۰۳/۰ می باشد که بسیار ناچیز است .بازرگانی شهر اجر با رسد…