اجرقزاقی و میزان جذب صدا در اجر

آجربه عنوان یکی ازمصالح متراکم  هادی صوت‌‌ می‌باشد . در صورتی که انتقال صوت توسط عملکرد دیافراگمی دیوار باشد این مقاومت به وزن دیوار بستگی دارد یعنی کاهش انتقال صوت در دیوار آجری همگن با لگاریتم وزن دیوار متناسب است . جذب صدا در سطح آجری درفرک…