شرط استفاده از اجر غیر استاندارد

▪ خواص مکانیکی استفاده از آجرهای غیر استاندارد به شرطی مجازمی باشد که دست کم تاب فشاری آن ۸۰% مقادیر مندرج در استاندارد ایران باشد .بازرگانی شهر اجر با تولید محصولات استاندارد هیچ اما و اگر و ماده تبصره‌ای در مورد نوع استفاده از اجر را ندارد.دفاتر شهر اج…