اجرنما و تاثیر مواد شیمیایی بر روی اجر

▪ خواص شیمیایی محیط های شیمیای قبل از آن که بر روی آجر تاثیر بگذارند , ملات آن را تخریب‌‌ می‌نمایند . لذا استفاده ازملات مناسب در فضاهایی که به نحوی موادشیمیایی در آنها جاری است ازاهمیت زیادی برخورد ار است . استفاده از آجرهای لعاب دار نیز مانع از جذ…