اجرنما و تاثیر نمکهای محلول بر روی اجر

▪ نمک های محلول موجود در آجر نمک های محلول درخاک رس اولیه موجود‌‌ می‌باشند و یا درحرارت کوره تولید‌‌ می‌شوند .نمک های محلول میتوانند موجب بروز شوره بشوند . سولفاتهای محلول ممکن است به سطح آجر حرکت کرده و داخل ملات یا اندود بشوند و موجب انتشار شور…